Adviesloket Nederland hecht waarde aan uw privacy bij het gebruik van onze website en tijdens onze dienstverlening word er in sommige gevallen met uw toestemming om persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij nodig voor onze bedrijfsactiviteiten en voor het behandelen van op- of aanmerkingen en/of het oplossen van uw klachten.

Wij beschermen deze gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik en zullen de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy en gegevensbescherming naleven. Binnen Adviesloket Nederland is deze Privacyverklaring opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is wat hun rechten zijn en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij vragen toestemming voor het verwerken van uw voor- en achternaam, uw (factuur)adres, uw (mobiele) telefoonnummer, uw emailadres, uw geboortedatum en uw rekeningnummer in de abonnementenadministratie. Ook kunnen uw naam en emailadres en/of (mobiele) telefoonnummer gevraagd worden als u via een contactformulier contact met ons opneemt.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens in onze systemen, toegang tot deze gegevens krijgen wij alleen na interne- of klantautorisatie. Interne autorisatie word alleen gegeven als er een technische reden is (controle van juistheid en/of compliance, of verwerking abonnement) of deze gegevens nodig zijn om (klanten)service te verlenen. Klantautorisatie wordt vooraf gevraagd worden voor verwerking door derden ter behoeve van het mogelijk maken van (energie)abonnementen of voor gebruik door onze klantenservice.

Adviesloket Nederland maakt gebruik van beveiligde systemen waarop uw gegevens worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met dit privacy- en cookie-statement gedeeld met derden en enkel de medewerkers die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen uw persoonsgegevens raadplegen.

Adviesloket Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of doorverhuren en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij werkzaamheden ten behoeve van het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

In opdracht van Adviesloket Nederland kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde werkzaamheden uitvoeren namens Adviesloket Nederland. Dit is toegestaan op basis van een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. Adviesloket Nederland maakt geen gebruik van deze zogenoemde verwerkers. Adviesloket Nederland deelt uw persoonsgegevens alleen als er een wettelijke plicht is om dit te doen, zoals bij een vordering van de politie.

Openbaarheid van gegevens

Wij zullen uw gegevens nooit uit eigen beweging openbaar maken tenzij dit wettelijk verplicht wordt gesteld door daartoe bevoegde autoriteiten. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor u toestemming geeft.

Bezwaar

Mocht u bezwaar willen maken tegen gebruik van uw gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen per telefoon of e-mail via de contactgegevens onderaan deze pagina.